Kreativ SamarbeidsUke - Natur og bærekraft!

Kreativ SamarbeidsUke - Natur og bærekraft!

Denne uken har det vært KSU, Kreativ SamarbeidsUke, ved DNSR, og temaet i år var Natur og bærekraft.

Med stor innlevelse, engasjement og eierskap har elevene deltatt på ulike grupper som for eksempel kreativ gruppe, som jobbet med gjenbruk, og laget kunst og bruksgjenstander av ting som var kastet i spøla.

På ungdomsskolen var en gruppe detektiver, og skulle finne ut av blant annet følgende: hvor blir det av søppel, hvilke organisasjoner arbeider med dette, lage portrettintervjuer, og finne ut av hvem jobber med søppel her i kommunen vår?

En annen gruppe arbeidet med renovasjon, og resirkulerte avfall til nye leker og gjenbruk av gamle ting til nye bruksgjenstander for arbeid, fritid og lek.

Vgs hentet sine mål for uka fra det nye læreplanverket:

Mål fra overordnet del:

Opplæringens verdigrunnlag:

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet, og dermed også våre samfunn. Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.

Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling

En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye.

 

Med dette utgangspunktet ble det laget appeller, plakater, utstillinger og avholdt debatt om bærekraftig utvikling i utvalgte store selskaper i verden.

Elevene på videregående ble delt inn i grupper på tvers av trinn og representerte  store bedrift og organisasjoner. Gruppene satte seg inn i bedriften sin, lærte om den, og fant ut av hvor bærekraftig den var.

Elevene ble bedt om å se på alle de tre aspektene ved bærekraftig utvikling (økonomi, sosialt og miljø).

1. og 2. trinn dro med fadderne i 7. trinn til grottene i Rojales, og besøkte kunstrnerne som viste mye gjenbruk i sin kunst.

Tilbake til oversikt